Cenník

Cenník

Úvodná konzultácia s klientom je bezplatná.

Odmena advokáta sa určuje najčastejšie na základe dohody medzi advokátom a klientom. 

Po oboznámení sa s vaším právnym problémom Vám vypracujem cenovú ponuku. Cena za jednotlivé právne služby závisí vždy od náročnosti, zložitosti danej veci a časovej náročnosti poskytovaných služieb.

Základné varianty odmeny za právne služby:

Pevne stanovená odmena– t.j. dohodnutá suma za poskytnuté právne služby

Tarifná odmena – základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal

Hodinová odmena– dohodnutá určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby

Paušálna odmena – dohodnutá paušálna suma  za poskytnuté právne služby opakujúca sa v určitom časovom období alebo na neurčitý čas 

Podielová odmena– dohodnutá vo forme peňažného podielu  na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom

Ak nedôjde k dohode medzi advokátom a klientom na určení výšky odmeny, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o tarifnej odmene.

V prípade záujmu o cenovú ponuku ma kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedeného formulára, mailom info@joskova.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 870 407.

Spôsob určenia, výšku odmeny a náhrady advokáta za poskytovanie právnych služieb klientom upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.